fbpx

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Pinpoint, gevestigd te Merelbeke. Deze website is vrij toegankelijk. Je neemt kennis van deze gebruiksvoorwaarden en gaat ermee akkoord. Indien je er niet akkoord mee gaat, verlaat je nu op eigen initiatief de website.

Pinpoint mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Pinpoint is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging.

Je mag op jouw eigen website een link aanbrengen naar deze website. Pinpoint behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Pinpoint de toegang tot de website monitoren.

Pinpoint stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door je van de intellectuele rechten, andere rechten van Pinpoint of derden, verbind je zich ertoe Pinpoint of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Pinpoint of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Je verbindt zich er o.m. toe om:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiĆ«nt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Pinpoint.

Pinpoint probeert de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Pinpoint kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.

Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.

Pinpoint kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat Pinpoint verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Pinpoint is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan Pinpoint niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.

Indien je informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaar je eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. Je verleent vanaf het moment van verzenden aan Pinpoint:

  • het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
  • het recht op reproductie op de website en via andere kanalen;
  • het recht tot bewerking en vertaling;
  • het recht op mededeling aan het publiek.

De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Pinpoint is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor marketingdoeleinden. Tevens vrijwaar je Pinpoint voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Heb je nog vragen waarop je geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met Pinpoint: Hermine Verschueren ā€“ hermine@pinpoint-solutions.be.

Buy now